Adres Veldmuizenpad 17 | 2623 CT Delft
Telefoon 06-51005395
Email info@lifesavers.nl

Algemene voorwaarden

Betrekking hebbende op:
Lifesavers Opleidingen Trainingen en Evenementenzorg
Veldmuizenpad 17 2623 CT Delft
Inschrijfnummer 27280510 KvK te Haaglanden

Hierna te noemen: gebruiker

Clausule A

Cursusvoorwaarden

 • Elke deelname aan een cursus, opleiding of training is voor eigen risico.
 • Voorafgaande aan de cursus worden minimaal drie weken voor de eerste les de namen, voorletters en geboortedata van de cursisten bekendgemaakt door de opdrachtgever. 
 • LIFESAVERS behoudt zich het recht, cursisten te weigeren op grond van slechte gezondheid en dergelijke. 
 • Bij het niet opvolgen van (veiligheids-) instructies van de instructeur kan de cursist met onmiddellijke ingang uit de cursus worden gezet, zonder dat restitutie van de cursusgelden zal plaatsvinden. 
 • Indien een cursist zichzelf, medecursisten, lotussen of instructeurs bewust in gevaar brengt zal de cursist met onmiddellijke ingang uit de cursus worden verwijderd, zonder dat restitutie van cursusgelden zal plaatsvinden. 
 • De cursist dient op tijd aanwezig te zijn op lessen/trainingen. 
 • De cursist verplicht zich tot het volgen van alle lessen, mits verzuim door ziekte. Bij niet geldig verzuim behoudt LIFESAVERS zich het recht voor de cursist niet aan het examen te laten deelnemen. Kosten echter zullen wel worden doorberekend. 
 • Alle cursussen vinden in principe plaats op de locatie van de opdrachtgever. De opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor koffie/thee/lunch etc., tenzij anders overeengekomen. 
 • Bij trainingen op een oefencentrum worden koffie/thee/lunch/diner/overnachting etc. geregeld door LIFESAVERS, tenzij anders overeengekomen. 
 • LIFESAVERS zal contacten onderhouden tussen instructeurs en opdrachtgevers. 
 • Het is niet toegestaan dat de opdrachtgever met de instructeurs direct afspraken maakt, mits anders overeengekomen. 
 • Het is niet toegestaan dat instructeurs direct de opdrachtgever benaderen voor het maken van afspraken betreffende cursussen en/of trainingen. 
 • LIFESAVERS deelt naar eigen inzicht de instructeurs in. Het is wel mogelijk dat de opdrachtgever een voorkeur opgeeft. 
 • Indien LIFESAVERS besluit bij lessen of trainingen extra instructeurs te gebruiken, dan zullen hiervoor geen kosten en/of reiskosten in rekening worden gebracht, tenzij anders overeengekomen en/of er een ander besluit valt bij de overkoepelende organisaties. 
 • Indien de opdrachtgever toestemming geeft om meer cursisten bij een cursusgroep te plaatsen kan LIFESAVERS andere cursisten benaderen om mee te doen bij deze groep. 
 • Cursussen en trainingen dienen bij voorkeur twee maanden vooruit te worden besproken. 
 • Indien in deze periode een vakantieperiode is opgenomen, hanteert LIFESAVERS een bespreektermijn van drie maanden. 
 • Om kwaliteit van de cursus te waarborgen wordt een maximaal aantal deelnemers per cursus gehanteerd van 16 personen voor een opleiding- of herhalingscursus. 
 • De cursusdata worden bevestigd nadat de opdrachtgever de offerte onder de gestelde betalingsconditie heeft goedgekeurd. 
 • Indien de cursist niet verschijnt op de afgesproken cursusdata, wordt het volledige cursusbedrag in rekening gebracht. 
 • Indien de cursist wegens ziekte of andere, dringende, omstandigheden binnen twee weken voorafgaand aan de cursus zich afmeldt, wordt 50% van het cursusbedrag van de afgemelde cursus in rekening gebracht. 
 • Indien de opdrachtgever met betaling in gebreke blijft, behoud LIFESAVERS het recht voor, certificaten, diploma’s en/of verlengingen van certificaten en/of diploma’s niet toe te kennen. 
 • LIFESAVERS heeft geen enkele invloed op de uitslagen van een examen of test. 
 • Indien een cursist het examen niet met goed gevolg aflegt, zal LIFESAVERS zoeken naar de mogelijkheid voor een herexamen. 
 • Bij ziekteverzuim van de cursist kan geen restitutie van cursusgelden plaatsvinden. 
 • Bij ziekte van de instructeur zal LIFESAVERS zorg dragen voor een vervangende instructeur. 
 • Met het akkoord gaan van de offerte verklaart de opdrachtgever akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. 
 • Alle opgegeven prijzen of indicaties van prijzen zijn excl. B.T.W. 
 • LIFESAVERS behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen. 
 • Alle bovengenoemde punten zijn van toepassing op iedere opdrachtgever tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 
 • Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze cursus voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

 

Artikel 1 – Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden. Opdrachtgever: de wederpartij, klant, van gebruiker.

1.2 Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening en/of levering van producten.

 

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

3.2 De door gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3.3 Levertijden in offertes van de gebruiker zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.4 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, evenals eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3.5 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft.

3.6 Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.7 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.8 Een overeenkomst komt tot stand door middel van goedkeuring via een getekende offerte danwel bevestiging per email danwel via een mondelinge bevestiging door de opdrachtgever.

3.9 Met het tot stand komen van een overeenkomst, zoals in artikel 3.8 bepaald, verklaart de opdrachtgever zich akkoord de algemene voorwaarden van de gebruiker.

 

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en /of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn.

4.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.6 Indien door gebruiker of door gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

4.7 Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

 

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst

5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

5.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

5.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal gebruiker de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

5.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

5.5 In afwijking van lid 3 zal gebruiker geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan gebruiker kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 6 Contractsduur/Uitvoeringstermijn

6.1 De overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

6.2 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever gebruiker schriftelijk in gebreke te stellen.

 

Artikel 7 Honorarium/Tarief

7.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

7.2 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van gebruiker, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

7.3 Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

7.4 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

7.5 Indien gebruiker met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.

7.6 Voorts is gebruiker gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen zijn gestegen.

7.7 Bovendien mag gebruiker het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en dat niet toerekenbaar is aan gebruiker, dat in redelijkheid niet van gebruiker mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Gebruiker zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Gebruiker zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

 

Artikel 8 Betaling

8.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. 

8.2 Indien opdrachtgever in gebreke blijft om de betaling binnen de termijn van 14 dagen te voldoen, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

8.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

8.4 Gebruiker heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente als mede de kosten worden voldaan.

8.5 Indien het totaalbedrag van de opdracht hoger is dan € 5.000,= (zegge: vijfduizend), behoud gebruiker zich het recht voor om de helft van het totaalbedrag (50%) voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht te declareren bij de opdrachtgever. Gebruiker zal dit middels een deelfactuur declareren welke uiterlijk twee weken voorafgaand aan de opdracht dient te zijn voldaan.

 

Artikel 9 Incassokosten

9.1 Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.

9.2 Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

9.3 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

9.4 Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

 

Artikel 10 Klachten

10.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan gebruiker. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren.

10.2 Indien een klacht gegrond is, zal gebruiker de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

10.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13.

 

Artikel 11 Opzegging

11.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.

11.2 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft gebruiker recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan gebruiker zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever dan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.

11.3 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door gebruiker, zal gebruiker in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

11.4 Indien de overdracht van de werkzaamheden voor gebruiker extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

 

Artikel 12 Opschorting en ontbinding

12.1 Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: – Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. – Na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. – Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

12.2 Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich aan de andere kant omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

12.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

12.4 Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1 Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat in deze bepaling is geregeld.

13.2 Indien gebruiker aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal € 20.000 (Zegge: twintigduizend euro). De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van gebruiker in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

13.3 In afwijking van wat onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

13.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan gebruiker toegerekend kunnen worden; – redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

13.5 Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

13.6 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn ondergeschikten.

 

Artikel 14 Risico-overgang

14.1 Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

 

Artikel 15 Overmacht

15.1 Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij, op de dag van levering en/of uitvoering van de werkzaamheden, daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

15.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.

15.3 Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verplichtingen had moeten nakomen.

15.4 Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

15.5 Voor zover gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 16 Geheimhouding

16.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

16.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

Artikel 17 Intellectuele eigendom en auteursrechten

17.1 Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet.

17.2 Alle door gebruiker verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

17.3 Gebruiker behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 18 Cursusvoorwaarden

18.1 Zie clausule A: Cursusvoorwaarden

 

Artikel 19 Annulering

19.1 Annulering van de opdracht dient bij voorkeur schriftelijk plaats te vinden.

19.2 Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt geannuleerd, zullen de volgende kosten in rekening worden gebracht: – annulering binnen vier weken voor aanvang van de opdracht: 10% van het totale offertebedrag. – annulering binnen drie weken voor aanvang van de opdracht: 25% van het totale offertebedrag. – annulering binnen twee weken voor aanvang van de opdracht: 50% van het totale offertebedrag. – annulering binnen één week voor aanvang van de opdracht: 100% van het totale offertebedrag.

19.3 De reden van annulering is niet van invloed. Het vastgestelde percentage betaalt de opdrachtgever over de gehele overeengekomen prijs.

19.4 Indien na annulering kosten voortkomen, bijvoorbeeld annulering hotelovernachting en dergelijke, zullen deze worden doorberekend aan de annulerende opdrachtgever.

 

Artikel 20 Geschillen

20.1 De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

20.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 21 Toepasselijk recht

21.1 Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Artikel 22 Wijziging/ Uitleg 22.1 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

22.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

 

Lifesavers Opleidingen Trainingen en Evenementenzorg
Veldmuizenpad 17 2623 CT Delft